Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND Kế hoạch Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

21-02-2022

Ngày 17/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 408/SKHĐT-THQH về việc lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030

16-02-2022

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4373/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030.

Hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đồng Hỷ

16-02-2022

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4238/QĐ-UBND về việc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đồng Hỷ.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Định Hóa

16-02-2022

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Định Hóa.

Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022

28-01-2022

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn 16/KH-UBND Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022.

Thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Thái nguyên đến năm 2030

28-01-2022

Ngày 13/08/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Thái nguyên đến năm 2030.

Tổ chức phong trào vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên năm 2022

28-01-2022

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/-KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức phong trào Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

28-01-2022

Ngyaf 19/01/2022, UBND ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

27-01-2022

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

27-01-2022

Ngày 31/12/2021,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 41 - 60 of 83 kết quả.