Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác phối hợp trong thực thi pháp luật và giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm

23-06-2022 17:04

Sáng nay (23/6), Huyện ủy Phú Bình đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2022 - 2026 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy - HĐND - UBND - Tòa án nhân dân - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác

Chương trình phối hợp giữa các cơ quan nhằm cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” giai đoạn 2022 - 2026.

Nội dung phối hợp tập trung vào định hướng, hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phát hiện, nhân rộng và kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân,... Thông qua việc ký kết chương trình phối hợp nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện tốt Quy chế, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp của Ban Tuyên giáo với cơ quan Nhà nước cùng cấp góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; đồng thời cổ vũ, động viện các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình khẳng định vai trò quan trọng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong việc chủ trì thực hiện Chương trình phối hợp. Đặc biệt, trong thời điểm huyện Phú Bình đang tập trung phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2022; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí trở thành thị xã. Đồng chí đề nghị: Công tác phối hợp phải bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật. Chương trình phối hợp phải được cụ thể hoá bằng các hoạt động, việc làm thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Văn Mưu (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình)
thainguyen.gov.vn