Truy cập nội dung luôn

Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Tiếp tục chương trình khảo sát, ngày 19/5, Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Ân Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2021 do Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên triển khai. Tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Đoàn khảo sát làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo. Các chương trình, chính sách đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đã phát huy hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đối tượng. Qua việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi từng bước được phát triển, thay đổi đổi rõ rệt; công tác xóa đói giảm nghèo đạt nhiều thành quả đáng khích lệ; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc giảm nhanh hơn mức bình quân chung của tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng dân tộc được nâng lên rõ rệt; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và củng cố…

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai nhiều chương trình như: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg; thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS &MN giai đoạn 201 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK); chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS &MN, vùng đặc biệt khó khăn; đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”… Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh còn làm tốt công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thực hiện chính sách dân tộc, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong triển khai thực hiện chương trình, chính sách. Thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiến nghị, thu hồi gần 113 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai các chính sách của tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: Hệ thống chính sách còn chưa đồng bộ; các chính sách thường đề ra mục tiêu lớn, nhưng thời gian thực hiện ngắn, nội dung chính sách áp dụng ở nhiều văn bản khác nhau nên việc triển khai thực hiện một số chính sách đạt hiệu quả chưa cao; kết quả giảm nghèo ở vùng DTTS&MN thiếu tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao; khó khăn của đồng bào DTTS còn nhiều, sự chênh lệch không chỉ về thu nhập mà cơ hội phát triển giữa các vùng dân tộc thiểu số và các vùng khác vẫn còn rất lớn…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào những hạn chế, khó khăn cũng như các kiến nghị, giải pháp thực hiện công tác triển khai chính sách dân tộc trong giai đoạn tới. Đồng chí Ân Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả của cuộc khảo sát là cơ sở để HĐND, UBND tỉnh xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS&MN; định hướng, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025; phù hợp hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của các địa phương. Những kiến nghị, đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh sẽ được Đoàn công tác tiếp thu và tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn