Truy cập nội dung luôn

Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

Chiều ngày 17/5, Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Ân Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐHDN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Ân Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn; những hạn chế, tồn tại và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện… Theo đó, các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thúc đẩy sự phát triển bình đẳng của đồng bào DTTS. Kết quả lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là trên 84.441 triệu đồng. Trong đó, thực hiện vốn Trung ương (Chương trình 135) là trên 54.631 triệu đồng; vốn địa phương trên 2.383 triệu đồng; vốn Nhân dân là trên 135 triệu đồng; huy động từ các nguồn vốn khác trên 26.108 triệu đồng. Cùng với đó, huyện Đồng Hỷ đã triển khai 57 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, số hộ hưởng lợi là trên 8.300 hộ; hỗ trợ đầu tư triển khai thực hiện 115 công trình; thực hiện 11 mô hình giảm nghèo; hỗ trợ hộ thiếu đất sản xuất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được đổi mới bằng nhiều việc làm thiết thực; các lĩnh vực, chương trình, kế hoạch được xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ; các chương trình mục tiêu đầu tư cho đồng bào DTTS được triển khai đầy đủ, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, giúp đồng bào DTTS từng bước thoát nghèo bền vững. Nhận thức, tư tưởng của Nhân dân nói chung, đời sống của đồng bào các DTTS nói riêng được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Trình độ dân trí các vùng miền không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh; đồng bào các DTTS sinh sống phần lớn ở các xã đặc biệt khó khăn; sản xuất một số nơi còn mang tính tự túc, tự cấp; các nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển vùng dân tộc, miền núi có lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào những hạn chế, khó khăn trong công tác triển khai chính sách dân tộc. Kết quả của cuộc khảo sát là cơ sở để HĐND, UBND tỉnh xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS; định hướng, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025; phù hợp hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của các địa phương. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện Đồng Hỷ đã được Đoàn công tác tiếp thu và tổng hợp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại xã Hòa Bình và xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn