Truy cập nội dung luôn

Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định đại thắng mùa Xuân 1975

Đại thắng mùa Xuân 1975 đã kết thúc cuộc chiến tranh cứu nước dài ngày nhất, ác liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Thắng lợi đó là sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu.

Ban Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, tháng 4-1975

Nhìn lại 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ, gian khổ chúng ta càng nhận thức đầy đủ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến. Trước hết, Đảng ta luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH). Đảng đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển chung của cách mạng thế giới.

Năm 1954, đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, sáng suốt đề ra hai nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng hai miền. Miền Bắc quá độ lên CNXH, miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc để đi đến thống nhất đất nước.

Hai nhiệm vụ cách mạng chiến lược này có quan hệ chặt chẽ, tác động và thúc đẩy lẫn nhau. Nhờ đồng thời giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng ta đã huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc cho cuộc kháng chiến chống đế quốc sừng sỏ có tiềm lực kinh tế, quân đông, vũ khí hiện đại lúc bấy giờ.

Cùng với đó, Đảng ta luôn nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, luôn coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, liên minh chiến đấu chặt chẽ với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, gắn chặt ba dòng thác cách mạng, coi nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng cũng là nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng còn thể hiện ở phương pháp cách mạng độc đáo, sáng tạo, chớp đúng thời cơ. Đảng ta kiên định đường lối đánh địch không chỉ bằng quân sự mà bằng sức mạnh tổng hợp của cả quân sự, chính trị và ngoại giao. Đánh địch trên cả tiền tuyến và hậu phương. Kiên quyết thực hành chiến lược tiến công nhưng biết thắng từng bước, vừa đánh, vừa đàm, biết mở đầu và biết kết thúc chiến tranh.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (tháng 1-1959), Đảng ta chỉ đạo khởi nghĩa từng phần để mở đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đáp ứng khát vọng của Nhân dân yêu nước ở miền Nam, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế. Kiên quyết giữ vững chiến lược tiến công, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang, Đảng ta đã mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, giáng đòn bất ngờ vào các cơ quan đầu não chiến tranh của Mỹ - Ngụy ở đô thị, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, tạo bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta.

Khi cách mạng phát triển ngày càng có lợi cho ta, Đảng đã chỉ đạo thành công cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, làm thay đổi cục diện chiến tranh, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh ngoại giao, kiến quyết, khôn khéo buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, rút hết quân ra khỏi miền Nam.

Và khi thời cơ chiến lược đến, Đảng đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, hoàn thành kế hoạch 2 năm trong thời gian chưa đầy 2 tháng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

47 năm đã trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn và sẽ có giá trị lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Sau 47 năm quá độ lên CNXH, sự nghiệp cách mạng XHCN của Nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh ngày càng hiện hữu. Chúng ta càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng bao nhiêu lại càng thấy rõ trách nhiệm của mình với Đảng với dân tộc bấy nhiêu.

“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi sâu vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” -Trích Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

 


baothainguyen.vn