Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 14/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Thông báo số 01-TB/BTGTU kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.