Truy cập nội dung luôn

Kết luận của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên tại phiên họp thứ tư, ngày 14/4/2021

Ngày 14/4, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 65/TB-UBBC kết luận của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên tại phiên họp thứ tư.

Ngày 14/4, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 65/TB-UBBC kết luận của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên tại phiên họp thứ tư để nghe báo cáo về các nội dung: Tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; kết quả kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 1); công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác tuyên truyền; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn