Truy cập nội dung luôn

Tài liệu của UBND tỉnh

Tài liệu của UBND tỉnh

Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII.

Tờ trình về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với những dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Tờ trình về quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

-  Tờ trình quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Tờ trình quy định mức thu học phí các trường công lập tỉnh Thái Nguyên năm học 2021 - 2022.

Tờ trình thông qua Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình thông qua Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 Tờ trình thông qua Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình thông qua Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình thông qua Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


hdnd.thainguyen.gov.vn