Truy cập nội dung luôn

Tài liệu của UBND tỉnh

Tài liệu của UBND tỉnh

Tờ trình thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình thông qua Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình thông qua Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình thông qua Chương trình phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình thông qua Đề án xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035.

Tờ trình thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Công II - giai đoạn 2.

Tờ trình thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên.

Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Quy hoạch Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030.

Tờ trình thông qua Đề án bổ sung vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình thông qua Đề án bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở nhà làm việc và các công trình phụ trợ của Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Hỷ.

Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ sự cố kết hợp hồ sinh học cho Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên.

Tờ trình thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II - giai đoạn 2.

Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trại thực nghiệm của Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ.


hdnd.thainguyen.gov.vn