Truy cập nội dung luôn

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh diễn ra trong 01 ngày (31/3/2022). Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 13 tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và cho ý kiến vào 13 nghị quyết của HĐND tỉnh. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

1.  Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2021

 1. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên
 2. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2022
 3. Tờ trình về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc
 4. Tờ trình về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang);
 5. Tờ trình về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình;
 6. Tờ trình thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II - diện tích 250 ha
 7. Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình
 8. Tờ trình về việc thông qua kéo dài kỳ quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung tọa độ khép góc trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên
 10. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025
 11. Tờ trình đề nghị thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 12. Tờ trình về việc đề nghị thông qua điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

 

Phòng BT - TS
thainguyen.gov.vn