Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp

12-03-2021

Ngày 02/12/2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

12-03-2021

Ngày 26/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

12-03-2021

Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

12-03-2021

Ngày 20/6/2020 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những điểm mới trong hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

11-03-2021

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tổng hợp một số điểm mới về việc tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định kiện toàn Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

11-03-2021

Ngày 29/01, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND kiện toàn Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

11-03-2021

Ngày 20/01, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông báo địa chỉ và số điện thoại liên hệ công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên

04-03-2021

Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo địa chỉ và số điện thoại của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ủy ban bầu cử và các thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh để liên hệ công tác.

Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03-03-2021

Ngày 01/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026

20-02-2021

Ngày 19/02, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Hướng dẫn số 09/HD-UBBC về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

20-02-2021

Ngày 19/02, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Thông báo số 10/TB-UBBC về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026

27-01-2021

Ngày 22/01, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 89/KH-MTTQ-BTT về tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026

26-01-2021

Ngày 22/01, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 41 - 53 of 53 kết quả.