Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên được giao bổ sung 1.157 biên chế giáo dục

Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị giao bổ sung cả nước tuyển dụng thêm 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026. Riêng năm học 2022-2023, giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Thực hiện tinh giản biên chế và do tình trạng thiếu giáo viên theo định mức, nhiều trường học xếp tối đa 45 học sinh/lớp

Theo Quyết định này, tỉnh Thái Nguyên được giao bổ sung 1.157 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng cấp học, môn học để bổ sung biên chế giáo viên nhằm đảm bảo lộ trình và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác dạy học của từng địa phương.

Năm học 2021-2022, tổng số biên chế của khối giáo dục toàn tỉnh là 18.217 người, số biên chế đang thực hiện là 17.623. Tổng biên chế giáo viên còn thiếu so với định mức quy định toàn ngành là 4.476 (cấp Mầm non thiếu 1.764 người, Tiểu học thiếu 1.491 người, THCS thiếu 1.075 người và THPT thiếu 146 người).


baothainguyen.vn