Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Phú Lương

04-08-2021

Ngày 14/7, UBND huyện Phú Lương ban hành Báo cáo số 380/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 huyện Võ Nhai

19-07-2021

Ngày 30/6, UBND huyện Võ Nhai ban hành Báo cáo số 1498/BC-UBND kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2021 huyện Võ Nhai

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2021 huyện Võ Nhai

19-07-2021

Ngày 27/11/2020, UBND huyện Võ Nhai ban hành Báo cáo số 2449/BC-UBND kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2021 huyện Võ Nhai

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của huyện Định Hóa

15-07-2021

Ngày 15/12, UBND huyện Định Hóa ban hành Báo cáo số 389/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

15-07-2021

Ngày 09/7, UBND huyện Định Hóa ban hành Báo cáo số 211/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm của thành phố Thái Nguyên

13-07-2021

Ngày 30/6, UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 347/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Phú Bình

07-07-2021

Ngày 30/6, UBND huyện Phú Bình ban hành Báo cáo số 255/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của huyện Phú Bình

07-07-2021

Ngày 30/11/2020, UBND huyện Phú Bình ban hành Báo cáo số 416/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 của huyện Phú Lương

07-07-2021

Ngày 08/12/2020, UBND huyện Phú Lương ban hành Báo cáo số 568/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021