Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

17-06-2021

Ngày 09/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 110/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020 và một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

29-07-2020

Ngày 24/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 115/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020 và một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

05-05-2020

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 59/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

25-03-2020

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

03-12-2019

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 285/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019

10-10-2019

Ngày 9/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 237/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2018

29-10-2018

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 231/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2018

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2018

29-10-2018

Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

29-10-2018

Ngày 20/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 149/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

29-10-2018

Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 116/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2018

16-05-2018

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 88/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2018.(Chi tiết xem tại file đính kèm)

Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2016

16-02-2017

Dưới đây là Báo cáo Kết quả hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Thái Nguyên.