Truy cập nội dung luôn

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

Vị trí, chức năng:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Cơ cấu tổ chức:

Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc:

Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Công – Nông nghiệp;

- Phòng Quy hoạch và Xây dựng;

- Phòng Khoa giáo - Văn xã;

- Phòng Nội chính;

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- Nhà khách.

Địa chỉ:

Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số máy trực trong giờ hành chính: 02083.858.543  - Số máy trực ngoài giờ hành chính: 02083.855.214 - Fax:02083.855.385

Email:vanthu.ubndtinh@thainguyen.gov.vn

Web Portal: http://thainguyen.gov.vn   -  http://congbaothainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

Danh bạ điện thoại tạm thời không có.