Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

18-06-2019

Ngày 17/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND Triển khai thực hiện chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019

11-06-2019

Ngày 7/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 75/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019.

Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

10-06-2019

Ngày 4/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2101/UBND-CNN về rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.