Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

20-04-2021

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1600/UBND-QHXD về tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Hội nghị tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

19-04-2021

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 79/KH-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Hội nghị tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.

19-04-2021

Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1572/UBND-KGVX về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

19-04-2021

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1585/UBND-CNN tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 47, UBND tỉnh Thái Nguyên.

16-04-2021

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 33/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 47, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

16-04-2021

Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

14-04-2021

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2030

14-04-2021

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2030

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, nhà của hộ gia đình dùng để ở và kết hợp sản xuất, kinh doanh.

13-04-2021

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1416/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, nhà của hộ gia đình dùng để ở và kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện Văn bản số 2161/KSTT-VPCP về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

13-04-2021

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1402/UBND-TTPVHCC về thực hiện Văn bản số 2161/KSTT-VPCP về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.

13-04-2021

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1419/UBND-NC về triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.

Kế hoạch thực hiện tăng trưởng tín dụng hằng năm 12% trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

08-04-2021

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về thực hiện tăng trưởng tín dụng hằng năm 12% trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

08-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

08-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

08-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ thị về việc tổ chức luyện tập, diễn tập quân sự năm 2021.

08-04-2021

Ngày 02/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức luyện tập, diễn tập quân sự năm 2021.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 27/3/2021.

08-04-2021

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1386/UBND-TH về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 27/3/2021.

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

06-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

06-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.